BAN ISO

 

BAN ISO

 

ISO 9001

QA-005 - Sổ tay chung

QA-006 - Quy định quản lý tài liệu

QA-011 - Quy trình quản lý rủi ro

QA-012 - Quy trình kiểm soát sự thay đổi

QA-013 - Quy định quản lý xử lý hiện tượng bất thường

QA-014 - Quy định tự thanh tra

QA-015 - Quy trình nhận dạng và truy tìm nguồn gốc sản phẩm

QA-020 - Quy trình về việc xử lý khiếu nại và thu hồi sản phẩm

QA-031 - Quy trình xem xét lãnh đạo

 

ISO 14001

HC-002 - Quy trình đào tạo

HC-003 - Quy định về sơ đồ tổ chức công ty

HC-011Quy trình quản lý tiết kiệm nước

HC-014Quy trình quản lý khía cạnh môi trường

HC-015Quy trình giám sát và đo lường môi trường

HC-016 - Quy trình ứng phó tình trạng khẩn cấp

HC-019 - Quy trình tiếp nhận các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác

HOTLINE

0251.8.966879